تالیفات

 

1-تشخيص ودرمان افسردگي براي پزشکان عمومي،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران
2-تهيه لوح فشرده آموزش از طريق بيمار استاندارد شده، مرکز توسعه مطالعات و آموزش دانشگاه علوم پزشکي تهران
3-دستنامه روانپزشکي باليني سادوک انتشارات تيمورزاده
4-مغزدر گذر زمان،انتشارات مهرآسا
5-هسته هاي قاعده اي،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران
6-آموزش روانپزشکي رابط مشاور براساس نمونه هاي باليني،انتشارات ارجمند ،۱۳۹۵