تالیفات

 

1-تشخيص ودرمان افسردگي براي پزشکان عمومي،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران


2-تهيه لوح فشرده آموزش از طريق بيمار استاندارد شده، مرکز توسعه مطالعات و آموزش دانشگاه علوم پزشکي تهران


3-دستنامه روانپزشکي باليني سادوک انتشارات تيمورزاده


4-مغزدر گذر زمان،انتشارات مهرآسا


5-هسته هاي قاعده اي،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران


6-آموزش روانپزشکي رابط مشاور براساس نمونه هاي باليني،انتشارات ارجمند ،۱۳۹۵

 

7-تاريخ روان پزشکي در ايران، انتشارات ابن سينا، 1398